Διακήρυξη για αποκαταστάσεις οδών του Δήμου, τομέας 1

Περίληψη Διακήρυξης για Αποκαταστάσεις και Συντηρήσεις υφιστάμενων οδών του Δήμου Μυκόνου Τομέας 1

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Παράρτημα Α’ Διακήρυξης


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6

Download File 7

Download File 8
Κατηγορίες: , ,