Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

11 Μαΐου 2018Αριθμός Απόφασης: 60/2018

«Περί έγκρισης μελέτης, διάθεσης πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κλπ. για τις ανάγκες του Δ. Μυκόνου»

Κατηγορία ,

11 Μαΐου 2018Αριθμός Απόφασης: 59/2018

«Περί έγκρισης μελέτης, διάθεσης πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αμοιβές κτηνιάτρου για την σήμανση, ηλεκτρον. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Κατηγορία ,