Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

20 Δεκεμβρίου 2019Αριθμός Απόφασης: 130/2019

«Περί ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της υπηρεσίας «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου ετών 2020-2021», λόγω αποκλειστικότητας».

Κατηγορία ,