Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

15 Μαρτίου 2018Αριθμός Απόφασης: 33/2018

«Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Δ. Μυκόνου σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση καθισμάτων – ομπρελών και για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2018»

Κατηγορία ,

13 Μαρτίου 2018Αριθμός Απόφασης: 31/2018

«Περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση του αποτελέσματος μετά και την υποβολή δικαιολογητικών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο ‘Προμήθεια μπετόν για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου 2017’»

Κατηγορία ,

13 Μαρτίου 2018Αριθμός Απόφασης: 30/2018

«Περί έγκρισης πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση του αποτελέσματος μετά και την υποβολή δικαιολογητικών για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ‘Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή – τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή για διάστημα έξι (6) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών’»

Κατηγορία ,

13 Μαρτίου 2018Αριθμός Απόφασης: 51/2018

«Περί έγκρισης ή μη της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης / παράτασης για δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου» σύμφωνα με την παράγραφο 7 και 8 της αρ. πρωτ. 3273/20-04-2016 σύμβασης»

Κατηγορία ,