Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

6 Απριλίου 2021Αριθμός Απόφασης: 73/2021

Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

Κατηγορία ,