Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

27 Αυγούστου 2019Αριθμός Απόφασης: 74/2019

Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αμοιβές κτηνιάτρου για την σήμανση, ηλεκτρον. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Κατηγορία

16 Αυγούστου 2019Αριθμός Απόφασης: 73/2019

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020» για χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 31/10/2019 και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Κατηγορία