Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

16 Ιουλίου 2019Αριθμός Απόφασης: 62/2019

Περί ανάθεσης σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Μυκόνου ενώπιον του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση αίτησης ανάκλησης της με αρ. 430/2019 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατηγορία

28 Ιουνίου 2019Αριθμός Απόφασης: 106/2019

«Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και σύσταση Τμήματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18- 12-2018 )»

Κατηγορία