Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Σεπτεμβρίου 2020Αριθμός Απόφασης: 142/2020

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια των απαραίτητων υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση μέσων εξυπηρέτησης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία

28 Σεπτεμβρίου 2020Αριθμός Απόφασης: 141/2020

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Κατηγορία