Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

20 Αυγούστου 2018Αριθμός Απόφασης: 121/2018

«Περί έγκρισης και κατάρτισης νέων όρων διακήρυξης ανοικτής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για τη διαμονή έως και 25 ατόμων – δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017, στη Δ. Κ. Μυκονίων Δ. Μυκόνου»

Κατηγορία ,

20 Αυγούστου 2018Αριθμός Απόφασης: 120/2018

«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων Δ. Μυκόνου» και κατακύρωση αποτελέσματος»

Κατηγορία ,