Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

13 Μαρτίου 2019Αριθμός Απόφασης: 21/2019

«Περί έγκρισης ανάθεσης ως προς τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ’ για την ‘Προμήθεια τροφίμων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. Αξιώτης’» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των νομικών προσώπων για δεκαοκτώ (18) μήνες’ με απευθείας ανάθεση, λόγω άγονου διαγωνισμού».

Κατηγορία