Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

19 Οκτωβρίου 2021Αριθμός Απόφασης: 208/2021

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών δικλείδων στη λειτουργία των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών και στις διαδικασίες λογιστηρίου του Δήμου Μυκόνου

Κατηγορία

12 Οκτωβρίου 2021Αριθμός Απόφασης: 204/2021

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο Μυκόνου και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2021»

Κατηγορία