Στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/05, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και 31 Μαρτίου 2024, με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α)ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση» τη διαδρομή «Απογραφή» > «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων», με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet.

β) Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Όσοι διαμένουν στη Μύκονο (ανεξάρτητα αν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων άλλων δήμων) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην περιοχή Αργύραινα Μυκόνου.

γ) Οι διαμένοντες στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή.

Κατά την προσέλευσή τους σε στρατολογική υπηρεσία, ΚΕΠ η Ελληνική Προξενική Αρχή πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου

2) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

3) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr,

καθώς η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επίσης, υποχρεούνται να διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), την οποία οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας, της Προξενικής Αρχής ή του ΚΕΠ.

Όσοι έχουν προβλήματα υγείας υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση στις οποίες περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν διοικητικές κυρώσεις πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης [ενός (1) έως τριών (3) μηνών].

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ γεννηθέντων 2006

Κατηγορίες: