ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Τετάρτη 3/4/2024 και ώρα 16.00μμ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1237/94548/06.11.2023).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση των ΚΑ 15-6471.0001 & ΚΑ 00-6445 για την διοργάνωση σχολείου Ξερολιθιάς στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης “ ΕΞ-ΙΣΤΟΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024”.
  2. Εξέταση της υπ.αριθ.3127/26-02-2024 αίτησης αναφορικά με δωρεά για βελτίωση οδοστρώματος.
  3. Αποδοχή ή μη δωρεάς οχήματος κατά χρήση, προς τον Δήμο Μυκόνου.
  4. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση της κεντρικής αποθήκης του Δήμου, όπως ορίζεται στην υπ.αριθ.11485/03-08-2023 διακήρυξη του Δήμου Μυκόνου.
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου.
  6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς δημοσίου τομέα, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  7. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ.
  8. Εξέταση της υπ.αριθ.4198/13-03-2024 αίτησης για εργασίες αποκατάστασης Δημοτικού χώρου.
  9. Εξέταση αιτήσεων και λοιπών θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                  

Χρήστος Γ. Βερώνης

Κατηγορίες: ,