Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του:

  • το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21
  • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020
  • την υπ’ αριθ.34/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης

 

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Α. Κριτήρια επιλογής-Θεσμικός ρόλος

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

 

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ειδικότερα, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή

 

νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.

Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη.

Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να επιλεγεί για τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης υποχρεούται να διαμένει μόνιμα στη Μύκονο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους Δημότες, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για να ασκεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά του.

 

Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

 

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία σπουδών, στοιχεία εμπειρίας, και ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)).

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

 

Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

 

Δ. Διαδικασία επιλογής

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία

 

επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η μυστική ψηφοφορία επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται σε ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη για τον σκοπό της επιλογής του συμπαραστάτη, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ’’Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ’’ της ανώνυμης εταιρείας του  Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία ’’Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)’’. Για τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.

 

Ε. Θητεία

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

ΣΤ. Δημοσιότητα

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά και ώρες από 9:00π.μ έως 12:00, από το γραφείο Διοικητικού του Δήμου Μυκόνου Αρμόδιος κ. Κουφοπαντελή Ξανθίππη. Τηλέφωνο 2289360124

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΒΕΡΩΝΗΣ

9ΘΔΛΩΚΚ-ΛΓΞ


Download File 1
Κατηγορίες: