Οι Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Α. Γκέλος

municipality_people2

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 2. Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη βεβαίωση όλων των εσόδων του Δήμου.
 4. Τον έλεγχο και την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών και των συνοδευόντων δικαιολογητικών εγγράφων, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
 5. Την συνεργασία με τις ∆ιοικήσεις των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου για τη σύνταξη και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους και τη μετρήσιμη οικονομική λειτουργία του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων ως ενιαίου συνόλου.
 6. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου.
 8. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων.
 9. Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 10. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
 11. Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.
 12. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.

Ο κύριος Γκέλος γεννήθηκε το 1971. Πατέρας του ο Ανδρέας Γκέλος και μητέρα του η Πετρούλα Γκέλου. Παντρεμένος με την Κατερίνα Κουσαθανά του Νικολάου κι έχουν δύο παιδιά, την Δέσποινα-Μαρία και τον Ανδρέα.

Σπούδασε Οικονομικά στο Queen Mary College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1995 με το Μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Reading, Αγγλία, στην «Επιχειρηματικότητα και Στρατηγικές Ανταγωνισμού». Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Επιπροσθέτως, μαζί με την σύζυγό του διαχειρίζονται την επιχείρησή τους ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην περιοχή Κόρφος. Το 1997, μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ανέλαβε μαζί με τους κ.κ. Κώστα Κουνάνη, Μιχάλη Κοντιζά και τον αείμνηστο Στέφανο Μολανδώνη την σύσταση και ίδρυση της ΔΕΥΑ Μυκόνου, όπου ανέλαβε ως Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι τον Σεπτέμβριο 2001. Έκτοτε απασχολείται στον Τραπεζικό τομέα. Έχει διατελέσει Γραμματέας στον Σκοπευτικό Όμιλο Μυκόνου και είναι Ταμίας στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μυκόνου.

Δήλωση περουσιακής κατάστασης 2013

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων 2014

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης & οικονομικών συμφερόντων 2015

 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Ειρήνη Ι. Γρυπάρη

munic_people3

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
 2. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 3. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 4. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 6. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
 7. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 8. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
 9. Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.
 10. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας.
 11. Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 12. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 13. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
 14. Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
 15. Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
 16. Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 17. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 18. Την υπογραφή όλων των εγγραφών και των αποφάσεων των υπηρεσιών:
  Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείου Πολιτικής
  Προστασίας, Γραφείου Νεκροταφείου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

+++Η κυρία Γρυπάρη γεννήθηκε το 1963 στην Μύκονο. Κόρη του Ιωάννη και της Άννας Φαμέλη. Παντρεμένη από το 1981 με τον επίσης Μυκονιάτη Δαμιανό Γρυπάρη, έχουν κτίσει μαζί μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, την οποία θεωρεί η ίδια ως το σημαντικότερο απόκτημά  της, αποτελούμενη από δύο κόρες την Άννα –φιλόλογο, παντρεμένη με δύο παιδιά και την Γεωργιάννα –φοιτήτρια πανεπιστημίου.

+++Είναι Απόφοιτη Μέσης εκπαίδευσης και η μεγάλη της αγάπη για τη Μύκονο , το νησί που γεννήθηκε και μεγάλωσε, καθώς και η πρόθεσή της για ανιδιοτελή προσφορά την οδήγησε στην ενασχόλησή της με τα κοινά: Έτσι, εκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος (από 1ης Ιανουαρίου 2003) με τους Συνδυασμούς της πλειοψηφίας και δραστηριοποιείται αδιάκοπα και εντατικά από τότε στην πρώτη γραμμή των δημοτικών ζητημάτων, με συνεχή παρουσία και πλούσιο έργο.

+++Από τις 27-06-2013 και μέχρι τις 31-08-2014 ασκούσε καθήκοντα Δημάρχου Μυκόνου.

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Τεχνικών έργων

Αλέξανδρος Δ. Κουκάς

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων καθώςκαι της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.
 2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.
 3.  Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
 4. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.
 5. Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, την βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 6. Τη μέριμνα και ευθύνη για τη παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα ευθύνης του καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Την εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.
 8. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της
  ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
 9. Τη μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.
 10. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.
 11. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης μηχανοκινήτων μέσων, το Γραφείο Καθαριότητας, το ΧΥΤΑ, το Γραφείο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
 12. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 13. Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
 14. Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.

Γεννημένος το 1962 στην Αθήνα. Γιος του Δημητρίου Κουκά (από την Αγία Σοφία) και της Ευαγγελίας, το γένος Κοντού από την Άνω Μερά. Τρία έτη παρακολούθησε στην Σιβιτανίδειο Σχολή, ως Μηχανικός Αυτοκινήτων.

Μόνιμος κάτοικος Μυκόνου από το 1967. Ασχολήθηκε σαν μηχανικός  αυτοκινήτων για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έπειτα ασχολήθηκε με οικοδομικές  εργασίες σαν συνέχεια του έργου της οικογένειάς του, ως εργολάβος οικοδομών. Επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα. Άνθρωπος που ασχολήθηκε και ασχολείται με τα κοινά του νησιού και ιδίως με τον αθλητισμό.

Διετέλεσε επί 15 έτη Σύμβουλος του Αθλητισμού, στην αξιοποίηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με ιδία πρωτοβουλία. Για 15 χρόνια υπήρξε Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Μυκόνου (Α.Ο.Μ.), όπου με πολύ αγώνα, μόχθο και περισσή αγάπη δημιούργησε το γήπεδο του στίβου, το γήπεδο του μπάσκετ, συνεισφέροντας ταυτόχρονα τόσο με τη προσωπική του εργασία, όσο και οικονομικά. Ενεργό μέλος της «Μυκονιάτικης Αλληλεγγύης» (εθελοντική αιμοδοσία).

Εκλεγμένος στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με επιτυχία, εκτελεί τα καθήκοντά του ως σήμερα. Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες του Δήμου Μυκόνου στάθηκε σε όλες τις προκλήσεις και βοήθησε όπως και όσο μπορούσε, τακτική που πάντα ακολουθεί κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων που βρίσκεται στα κοινά. Στα προβλήματα του νησιού με μεγαλύτερο αυτό της καθαριότητας, προσπάθησε και προσπαθεί στη βελτίωση της καθαρής εικόνας της Μυκόνου, συμβάλλοντας με ενέργειές του αλλά συνεισφέροντας και οικονομικά. Eλπίζει σε καλύτερες και πιο εποικοδομητικές ενέργειες στο μέλλον.