Οι Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας

Αλέξανδρος Δ. Κουκάς

Αρμοδιότητες:

 1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα όλων των Τμημάτων και Γραφείων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω
 2. Τη συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τη σύνταξη και την υλοποίηση του Τεχνικού τους Προγράμματος
 3. Τη μελέτη, ωρίμανση και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου
 4. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου
 5. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων
 6. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ
 7. Το συντονισμό όλων των δράσεων και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
 8. Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεω που αφορούν τον Δήμο Μυκόνου στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού
 9. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία
 10. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συναφών χώρων
 11. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
 12. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου

Γεννημένος το 1962 στην Αθήνα. Γιος του Δημητρίου Κουκά (από την Αγία Σοφία) και της Ευαγγελίας, το γένος Κοντού από την Άνω Μερά. Τρία έτη παρακολούθησε στην Σιβιτανίδειο Σχολή, ως Μηχανικός Αυτοκινήτων.

Μόνιμος κάτοικος Μυκόνου από το 1967. Ασχολήθηκε σαν μηχανικός  αυτοκινήτων για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έπειτα ασχολήθηκε με οικοδομικές  εργασίες σαν συνέχεια του έργου της οικογένειάς του, ως εργολάβος οικοδομών. Επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα. Άνθρωπος που ασχολήθηκε και ασχολείται με τα κοινά του νησιού και ιδίως με τον αθλητισμό.

Διετέλεσε επί 15 έτη Σύμβουλος του Αθλητισμού, στην αξιοποίηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με ιδία πρωτοβουλία. Για 15 χρόνια υπήρξε Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Μυκόνου (Α.Ο.Μ.), όπου με πολύ αγώνα, μόχθο και περισσή αγάπη δημιούργησε το γήπεδο του στίβου, το γήπεδο του μπάσκετ, συνεισφέροντας ταυτόχρονα τόσο με τη προσωπική του εργασία, όσο και οικονομικά. Ενεργό μέλος της «Μυκονιάτικης Αλληλεγγύης» (εθελοντική αιμοδοσία).

Εκλεγμένος στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με επιτυχία, εκτελεί τα καθήκοντά του ως σήμερα. Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες του Δήμου Μυκόνου στάθηκε σε όλες τις προκλήσεις και βοήθησε όπως και όσο μπορούσε, τακτική που πάντα ακολουθεί κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων που βρίσκεται στα κοινά. Στα προβλήματα του νησιού με μεγαλύτερο αυτό της καθαριότητας, προσπάθησε και προσπαθεί στη βελτίωση της καθαρής εικόνας της Μυκόνου, συμβάλλοντας με ενέργειές του αλλά συνεισφέροντας και οικονομικά. Eλπίζει σε καλύτερες και πιο εποικοδομητικές ενέργειες στο μέλλον.

Αντιδήμαρχος Ασφάλειας, Καθημερινότητας και Κοινωνικής Προστασίας

Μιχάλης Ι. Ζουγανέλης

Αρμοδιότητες:

 1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος – Πρασίνου, του Γραφείου Φύλαξης Δημοτικών Κοινοχρήστων χώρων και σχολείων, του Γραφείου Έκδοσης αδειών καταστημάτων και του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων των ως άνω
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου
 3. Τη μέριμνα και τήρηση απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων
 5. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)
 6. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης
 7. Την μέριμνα και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της εύρυθμης λειτουργίας, του φυσικού – αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης της Μυκόνου, των οικισμών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
 8. Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας
 9. Την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των φορέων που εκτελούν μεταφορικό έργο στα όρια του Δήμου
 10. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
 11. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 12. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 13. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
 14. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών
 15. Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Γεννήθηκε το 1975. Οι γονείς του, Ιάκωβος και Καλλιόπη, του ‘μαθαν από πολύ μικρό τι σημαίνει Πίστη και Αγωνιστικότητα και τον γαλούχησαν με Αξίες και Ιδανικά. Σύζυγος και συνοδοιπόρος του είναι η Κατερίνα Ξυδάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ιάκωβο και το Ζαννή.

Είναι απόφοιτος της Σιβιτανιδείου Σχολής με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Όλη η επαγγελματική του πορεία διαδραματίζεται στη Μύκονο, όπου ως νέος εργάστηκε για αρκετά χρόνια δίπλα στον Ιακώβο Κουσαθανά. Τα τελευταία δεκαπέντε έτη διατηρεί δική του επιχείρηση-συνεργείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ενώ το 2013 δημιούργησε οικογενειακή επιχείρηση εστίασης.

Εκλέγεται Προέδρος του Σωματείου Ηλεκτρολόγων Μυκόνου από τη σύστασή του μέχρι σήμερα.

Η έμπρακτη του συμμετοχή του και της συζύγου του, στα σχολικά και αθλητικά δρώμενα της Μυκόνου φανερώνει την ανησυχία του για μια πιο ποιοτική και αποδοτική πορεία για τα παιδιά μας.

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Ιάκωβος Ι. Δακτυλίδης

Αρμοδιότητες:

 1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Καθαριότητας, του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων- Καθαριότητα Ακτών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) των ως άνω
 2. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και ακτών, καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου
 3. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί
 4. Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών
 5. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου
 6. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
 7. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου
 8. Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Γεννήθηκε στη Μύκονο στις 9/1/1984. Μεγάλωσε στη Ληνώ, όπου και ζει με την οικογένειά του. Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Παντελή και έχουν ένα γιο και μια κόρη 6 και 4 ετών αντίστοιχα. Οι γονείς του είναι ο Ιωάννης Δακτυλίδης (Καριώτης) και η Ειρήνη Αντωνίνη (Κοσίφη).

Τελείωσε το λύκειο στη Μύκονο και συνέχισε τις σπουδές του στην Οικονομία & Διοίκηση Επιχειρήσεων σε ΙΕΚ. Μιλάει Αγγλικά. Δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής από το 2004, συνεχίζοντας με τον ίδιο ζήλο την επιχείρηση του πατέρα του. Θεωρεί ότι λόγω επαγγέλματος, η συναναστροφή του με τον κόσμο του δίνει την δυνατότητα να αφουγκράζεται τα καθημερινά προβλήματα του νησιού.

Ασχολείται με τα κοινά και πιστεύει πως η νέα γενιά με την εργατικότητα, την επιμονή και την ευρηματικότητά της μπορεί να πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές και καθοριστικές τομές για το καλό του νησιού.

 

Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ανακύκλωσης και Δημοτικών Εσόδων

Κωνσταντινιά Σ. Σαμψούνη

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των εσόδων του Δήμου και ειδικότερα των Τμημάτων Εσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω
 2. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα της Εκτέλεσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων, του Τμήματος ΚαθαριότηταςΎδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
 3. Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου
 5. Την ευθύνη και έλεγχο για την εμπρόθεσμη σύνταξη των βεβαιωτικών- χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων και την εκκαθάρισή τους από την αρμόδια υπηρεσία
 6. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών Προσώπων του Δήμου
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν την λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στις ιστοσελίδες του Κόμβου, στην ΕΕΤΑΑ, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σε ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
 8. Τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων
 9. Την ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του, στους περιβαλλοντικούς τομείς της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, με τη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία νέων στα πρότυπα της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
 10. Την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
 11. Την μέριμνα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών
 12. Μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου