Οι Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Α. Γκέλος

municipality_people2

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 2. Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη βεβαίωση όλων των εσόδων του Δήμου.
 4. Τον έλεγχο και την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών και των συνοδευόντων δικαιολογητικών εγγράφων, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
 5. Την συνεργασία με τις ∆ιοικήσεις των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου για τη σύνταξη και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους και τη μετρήσιμη οικονομική λειτουργία του ∆ήμου και των Νομικών του Προσώπων ως ενιαίου συνόλου.
 6. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου.
 8. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων.
 9. Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 10. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
 11. Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.
 12. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.

Ο κύριος Γκέλος γεννήθηκε το 1971. Πατέρας του ο Ανδρέας Γκέλος και μητέρα του η Πετρούλα Γκέλου. Παντρεμένος με την Κατερίνα Κουσαθανά του Νικολάου κι έχουν δύο παιδιά, την Δέσποινα-Μαρία και τον Ανδρέα.

Σπούδασε Οικονομικά στο Queen Mary College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1995 με το Μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Reading, Αγγλία, στην «Επιχειρηματικότητα και Στρατηγικές Ανταγωνισμού». Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Επιπροσθέτως, μαζί με την σύζυγό του διαχειρίζονται την επιχείρησή τους ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην περιοχή Κόρφος. Το 1997, μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ανέλαβε μαζί με τους κ.κ. Κώστα Κουνάνη, Μιχάλη Κοντιζά και τον αείμνηστο Στέφανο Μολανδώνη την σύσταση και ίδρυση της ΔΕΥΑ Μυκόνου, όπου ανέλαβε ως Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι τον Σεπτέμβριο 2001. Έκτοτε απασχολείται στον Τραπεζικό τομέα. Έχει διατελέσει Γραμματέας στον Σκοπευτικό Όμιλο Μυκόνου και είναι Ταμίας στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μυκόνου.

Δήλωση περουσιακής κατάστασης 2013

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2014

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων 2014

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης & οικονομικών συμφερόντων 2015

 

Αντιδήμαρχος Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λάμπρος Δ. Παναγιωτακόπουλος

Λάμπρος Δ. Παναγιωτακόπουλος

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
 2. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.
 3.  Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών.
 4. Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου.
 5. Την μέριμνα και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της εύρυθμης λειτουργίας, του φυσικού - αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης της Μυκόνου, των οικισμών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
 6. Τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
 7. Την ευθύνη και μέριμνα της εφαρμογής των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση και για την αφαίρεση - αποξήλωση κάθε παράνομης διαφημιστικής πινακίδας ή πλαισίου με την ταυτόχρονη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
 8. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 9. Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
 10. Την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.
 11. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων, των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τα Γραφεία Ηλεκτροφωτισμού, Προστασίας – Συντήρησης Περιβάλλοντος – Πρασίνου, Φύλαξης κοινόχρηστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

+++Ο κύριος Παναγιωτακόπουλος γεννήθηκε το 1955 και είναι παντρεμένος με την δικηγόρο Σταυρούλα Ρουσουνέλου, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Δημήτρη, που έχει τελειώσει μηχανολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο του Βόλου και έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές, με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον Ζαννή, που είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και της Νομικής Σχολής.

+++Είναι κάτοχος δύο πτυχίων και συγκεκριμένα του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και της Σχολής Αξιωματικών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία αποφοίτησε με άριστα το 1980. Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ σε όλη την Ελλάδα, στην δε Μύκονο υπηρέτησε επί εννέα έτη ως αξιωματικός και επί επτά έτη ως διοικητής. Διετέλεσε Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, από όπου και αποστρατεύθηκε το 2005 με τον βαθμό του Υποστρατήγου.

+++Υπήρξε για χρόνια συνδικαλιστής και διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Νοτίου Αιγαίου.

+++Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος αδιάλειπτα από το 2006 και τον Σεπτέμβριο του 2014 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 οπότε και ανέλαβε Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Ειρήνη Ι. Γρυπάρη

munic_people3

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
 2. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 3. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 4. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 6. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
 7. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 8. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
 9. Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.
 10. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας.
 11. Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 12. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 13. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
 14. Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
 15. Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
 16. Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 17. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 18. Την υπογραφή όλων των εγγραφών και των αποφάσεων των υπηρεσιών:
  Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείου Πολιτικής
  Προστασίας, Γραφείου Νεκροταφείου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

+++Η κυρία Γρυπάρη γεννήθηκε το 1963 στην Μύκονο. Κόρη του Ιωάννη και της Άννας Φαμέλη. Παντρεμένη από το 1981 με τον επίσης Μυκονιάτη Δαμιανό Γρυπάρη, έχουν κτίσει μαζί μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, την οποία θεωρεί η ίδια ως το σημαντικότερο απόκτημά  της, αποτελούμενη από δύο κόρες την Άννα –φιλόλογο, παντρεμένη με δύο παιδιά και την Γεωργιάννα –φοιτήτρια πανεπιστημίου.

+++Είναι Απόφοιτη Μέσης εκπαίδευσης και η μεγάλη της αγάπη για τη Μύκονο , το νησί που γεννήθηκε και μεγάλωσε, καθώς και η πρόθεσή της για ανιδιοτελή προσφορά την οδήγησε στην ενασχόλησή της με τα κοινά: Έτσι, εκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος (από 1ης Ιανουαρίου 2003) με τους Συνδυασμούς της πλειοψηφίας και δραστηριοποιείται αδιάκοπα και εντατικά από τότε στην πρώτη γραμμή των δημοτικών ζητημάτων, με συνεχή παρουσία και πλούσιο έργο.

+++Από τις 27-06-2013 και μέχρι τις 31-08-2014 ασκούσε καθήκοντα Δημάρχου Μυκόνου.