Δήμου

Οι Άνθρωποι του

Δήμου

Ο Δήμαρχος

photoOfMayor ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ

Δήμαρχος Μυκόνου

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, ως επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Δράσης», οι συντοπίτες του τον τίμησαν με την εκλογή του ως Δήμαρχο Μυκόνου, με ποσοστό 52,51% για την δημοτική περίοδο 2014-2019.

Ορκίστηκε Δήμαρχος Μυκόνου στις 30 Αυγούστου του 2014.

twitter_icon@KoukasK

www.kkoukas.gr

Βιογραφικό Δημάρχου

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

+++Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 27 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια.

+++Από αυτούς 16 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 11 ανήκουν στους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς.

+++Το Προεδρείο εκλέγεται για δυόμιση χρόνια την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου τον πρώτο χρόνο και την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου τον τρίτο χρόνο της Δημοτικής Περιόδου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας προτείνονται από την πλειοψηφία και ο Αντιπρόεδρος από την μειοψηφία.

+++Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:

 • τον Πρόεδρο 
 • τον Αντιπρόεδρο 
 • τον Γραμματέα

+++Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 95 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας".

+++Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που εισηγείται εγγράφως ο Δήμαρχος.

+++Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

+++Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών.

+++Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

α) για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλων Επιτροπών
β) εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
γ) καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
δ) έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά προβλέψεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
ε) καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95.
στ) έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

+++Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ως συλλογικό όργανο άμεσης δημοκρατικής έκφρασης μπορεί να παίρνει θέση σε θέματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

+++Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου απαρτίζεται από τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με αλφαβητική σειρά:

1.
Αγορογιάννης Γ. Αθανάσιος  
2.
Ανδρονίκου Δ. Αντωνία  
3.
Αποστόλου Σπ. Μιχαήλ  
4.
Ατζαμόγλου Κ. Μιλτιάδης  
5.
Βαμβακούρης Δ. Αλέξανδρος  
6.
Βερώνης Γ. Χρήστος  
7.
Βιγλιάρης Δ. Φραντζέσκος  
8.
Γκέλος Α. Νικόλαος  
9.
Γρυπάρη Ι. Ειρήνη  
10.
Δακτυλίδης Ι. Ιάκωβος  
11.
Ζουγανέλης Ι. Μιχαήλ  
12.
Ζουλιας Α. Δημήτριος  
13.
Καλπουρτζή-Κουτσουκου Α. Ελένη  
14.
Καμμή Γρ. Άννα  
15.
Κοντιζά Ν. Ελένη  
16.
Κοντιζας Ν. Δημήτριος  
17.
Κουκάς Δ. Αλέξανδρος  
18. Κουσάθανα Π. Μαρία  
19. Κουσαθανας Μ. Αντώνιος  
20. Κουσάθανας Θ. Σταύρος  
21. Λοϊζος Σ. Ιωάννης  
22. Μάνεσης Σ. Δημήτριος  
23. Νάζου Μ. Βασιλική  
24. Παναγιωτακόπουλος Δ. Λάμπρος  
25. Ρουσουνέλος Σ. Γεώργιος  
26. Σαμψούνη Σπ. Κωνσταντινιά  
27. Χανιώτη Ν. Μαρουσούλα  

Οικονομική Επιτροπή

+++Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Αποτελείται από το ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από µέλη εκ των οποίων ορισμένοι εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

+++Οι Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται λεπτομερώς από το άρθρο 72 Ν.3852/2010.

Άρθρο 72

Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

 1. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
 3. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.”

+++Ο δήμος Μυκόνου, εναρμονισμένος με τις νομικές διατάξεις εξέλεξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2017, ΑΔΑ: 6ΓΘΣΩΚΚ-Σ0Ν)  την παρούσα Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια με απόφαση αυτής (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2017, ΑΔΑ: 64ΟΘΩΚΚ-85Ψ) τον αντιπρόεδρό της ως εξής:

Κουκάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος
Γκέλος Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Ρουσουνέλος Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Μπόνης Ευάγγελος Τακτικό Μέλος
Ζουγανέλης Μιχαήλ Τακτικό Μέλος
Σαμψούνη Κωνσταντινιά Τακτικό Μέλος
Ρούσσος Παντελεήμων Αντιπρόεδρος
Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος Αναπληρωματικό Μέλος
Γρυπάρη Ειρήνη Αναπληρωματικό Μέλος
Κοντιζάς Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Σταυρακόπουλος Πέτρος Αναπληρωματικό Μέλος
Καμμή Άννα Αναπληρωματικό Μέλος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

+++Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι συλλογικό όργανο, άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. Αποτελείται από τον δήµαρχο ή τον αντιδήµαρχο, που ορίζει ο δήµαρχος, ως πρόεδρο αυτής και από µέλη εκ των οποίων ορισμένα εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

+++Οι Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται λεπτομερώς από το άρθρο 73 Ν.3852/2010.

Άρθρο 73

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες

 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

 1. i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
 2. ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

 1. i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
 2. ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

 1. iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
 2. v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
 3. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
 4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
 5. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

+++Ο δήμος Μυκόνου, εναρμονισμένος με τις νομικές διατάξεις εξέλεξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2017, ΑΔΑ: ΩΑΕΓΩΚΚ-ΧΚ5) την παρούσα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Ατζαμόγλου Μιλτιάδης Πρόεδρος
Κοντιζάς Δημήτριος Τακτικό Μέλος
Κουσαθανάς Θεοχάρης Τακτικό Μέλος
Ξυδάκης Αναστάσιος Τακτικό Μέλος
Κουκάς Αλέξανδρος Τακτικό Μέλος
Γρύμπλας Σταύρος Τακτικό Μέλος
Σταυρακόπουλος Πέτρος Τακτικό Μέλος
Μπουγιούρης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
Κουερίνης Λουκιανός Αναπληρωματικό Μέλος
Καλμπουρτζή Ελένη Αναπληρωματικό Μέλος
Νάζος Απόστολος Αναπληρωματικό Μέλος
Αποστόλου Μιχαήλ Αναπληρωματικό Μέλος

+++Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά λειτούργησε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο δήμο Μυκόνου μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής το Σεπτέμβριο του 2014.

Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων

+++Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3852/2010, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των μελών της Δημοτικής κοινότητας, ορίζεται αυτοδίκαια Πρόεδρος ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος.
 
+++Η Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου απαρτίζεται από τους εξής:
 
Λαζαρίδης Δημήτριος
Πρόεδρος Δ.Κ. Μυκονίων
Κουσαθανά Π. Μαρία
Σύμβουλος
Σαχάς Κωνσταντίνος
Σύμβουλος
Κουσαθανάς Μ. Παναγιώτης
Σύμβουλος
Γρυπάρης Γ. Δαμιανός
Σύμβουλος
Λυκούρης Δ. Μιχαήλ
Σύμβουλος
Λυκούρης Αθ. Δημήτριος
Σύμβουλος
Ασημομύτης Γ. Νικόλαος
Σύμβουλος
Χαρδαλούπας Νικόλαος Παναγιώτης
Σύμβουλος
Βαρδαλάχος Μάρκος
Σύμβουλος
Μωράκης Ευθύμιος Σύμβουλος

Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς

+++Η έδρα της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς, στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Άνω Μερά.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

E-MAIL

gram@mykonos.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πλατεία Άνω Μεράς

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

(+30) 22890 72200

ΦΑΞ

(+30) 22890 71261

 

+++Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 2852/2010, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των μελών της Δημοτικής κοινότητας, ορίζεται αυτοδίκαια Πρόεδρος ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποφήψιος.

+++Η Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς του Δήμου Μυκόνου απαρτίζεται από τους εξής:

Ζουγανέλης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Κ. Άνω Μεράς
Κοντός Μάρκος Σύμβουλος
Μανδυλαράς Λοΐζος Σύμβουλος
Χανιώτη Ευγενία Σύμβουλος
Γάκα-Μανδηλαρά Σταματίνα Σύμβουλος