Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

11 Αυγούστου 2023Αριθμός Απόφασης: 153/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών τον “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 241 (ΑΔΑ:67Ψ346ΜΠΥΓ- Υ2Η) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ”

Κατηγορία ,

11 Αυγούστου 2023Αριθμός Απόφασης: 150/2023

Περί αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ ποσού ύψους 48.312€ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες του Δήμου για το διδακτικό έτος 2023-2024 και για χρονικό διάστημα έως τον Δεκέμβριο 2023

Κατηγορία ,