Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

10 Οκτωβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 213/2022

Περί αποδοχής χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων-συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022.

Κατηγορία ,