Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

21 Οκτωβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 224/2022

Περί έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ιδρύματος Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου στο πλαίσιο πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου – Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας»

Κατηγορία ,

21 Οκτωβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 223/2022

Περί έγκρισης: α) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) με τίτλο της Πράξης «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου – Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας», β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και συμμετοχής στο ανωτέρω Πρόγραμμα

Κατηγορία ,

21 Οκτωβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 222/2022

Περί ανάθεσης της κάλυψης των δαπανών συντήρησης του παραδοσιακού σκάφους ‘Ευαγγελίστρια’ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας (απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους)

Κατηγορία ,