Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 137/2022

Περί αποδοχής της ένταξης και χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ του έργου «Η λαογραφία της Μυκόνου από το χθες στο αύριο» στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 1591- 9/3/2021 Πρόσκληση 118 – Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589, έκδοση 3η, με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», του άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης», ΕΠ ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Κατηγορία ,