Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Φεβρουαρίου 2016Αριθμός Απόφασης: 18/2016

«Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Απόφασης του ΔΣ του Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’»

Κατηγορία ,