Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

22 Δεκεμβρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 235/2015

«Περί έγκρισης ενιαίας μελέτης, διάθεσης πολυετούς πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του»

Κατηγορία ,

17 Μαρτίου 2015Αριθμός Απόφασης: 23/2015

«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου” συνολικού Προϋπολογισμού 2.412.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,