Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

13 Ιουλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 114/2015

«Περί εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,

13 Ιουλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 113/2015

«Περί εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,