Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

30 Μαρτίου 2015Αριθμός Απόφασης: 34/2015

«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρα και Άνω Μερά) και δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,

30 Μαρτίου 2015Αριθμός Απόφασης: 33/2015

«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου” συνολικού Προϋπολογισμού 1.320.522,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,

30 Μαρτίου 2015Αριθμός Απόφασης: 32/2015

«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου” συνολικού Προϋπολογισμού 2.412.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,