Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 117/2015

«Περί εκλογής δύο δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών αυτών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (άρθρο 45 του Ν.3979/2011)»

Κατηγορία ,

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 116/2015

«Περί έγκρισης της με αριθ. 19/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’» αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την κατάθεση αίτησης-προσφορά για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Κατηγορία ,

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 115/2015

«Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 118/2015 απόφασης της Ο.Ε., τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,