Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 46/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Μυκόνου και γεωγραφική GIS αποτύπωση Χώρας Μυκόνου, προϋπολογισμού 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 45/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για τις Υπηρεσίες συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 44/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικού επικάλυψης για το Χ.Υ.Τ.Α. Μυκόνου, προϋπολογισμού 9.987,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 43/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού δεξαμενών / φρεατίων – μεταφοράς λυμάτων (στραγγιδίων, κλπ) από τις εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 3.464,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 42/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου», προϋπολογισμού 59.839,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,