Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

31 Ιουλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 134/2015

«Περί κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου», μετά τη λήψη των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και 60/2007»

Κατηγορία ,