Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 53/2015

«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020, προϋπολογισμού 73.185,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 52/2015

«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 69.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 51/2015

«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 49.943,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 50/2015

«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών , έτους 2015( ενδ. προϋπολογισμού236.775,00 € & ολογράφως : Διακόσιες Τριάντα Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 49/2015

«Περί έγκρισης μελέτης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, για ολοκλήρωση έργων και μελετών για έργα που δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 48/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου για υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου για έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,