Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 59/2015

«Περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2015 (ενδ. προϋπολογισμού 236.775,00 € & ολογράφως : Διακόσιες Τριάντα Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 54/2015

«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, για ολοκλήρωση έργων και μελετών για έργα που δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,