Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

22 Ιουλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 130/2015

«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης και έγκριση όρων πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου», προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

22 Ιουλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 129/2015

«Εξέταση Ενστάσεων επί του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,