Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Φεβρουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 16/2015

«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών: (1) Διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης προσφορών- αποτελεσμάτων και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο46), (2) Παραλαβής εργασιών & υπηρεσιών (ΠΔ 28/80) και ορισμός Προέδρων αυτών»

Κατηγορία ,

25 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 158/2015

«Περί έγκρισης εισήγησης και δέσμευση-διάθεση πίστωσης για την εργασία «Αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου Μυκόνου, με τη Διπλογραφική Μέθοδο, βάσει των διατάξεων του ΠΔ 315/99 για το έτος 2015 και πλήρης λογιστική κάλυψη του Δήμου Μυκόνου», με απευθείας ανάθεση»

Κατηγορία ,