Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

14 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 77/2015

«Εξέταση της προδικαστικής προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο WATT Α.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,

14 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 76/2015

«Εξέταση επί της επιστολής- υπόμνηνα της εταιρείας «JCB SECURITY AND FACILITY S.A.» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας ¨Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων, αρ. 21 παρ.11 του Ν. 3731/2008¨»

Κατηγορία ,

6 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 75/2015

«Περί καθορισμού ύψους τέλους- ανταλλάγματος των τμημάτων παραλιών για την απευθείας και με δημοπρασία παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός διοικητικών ορίων Δήμου Μυκόνου για το έτος 2015»

Κατηγορία ,

6 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 72/2015

«Περί έγκρισης του από 04.05.2015 πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Μυκόνου για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες έτους 2015»

Κατηγορία ,