Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

31 Μαρτίου 2023Αριθμός Απόφασης: 63/2023

Περί καθορισμού τέλους – μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυκόνου, μετά την υπ’ αριθ. 72/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Κατηγορία ,

31 Μαρτίου 2023Αριθμός Απόφασης: 77/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt»

Κατηγορία ,