Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

24 Μαΐου 2022Αριθμός Απόφασης: 111/2022

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του έργου «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, Δήμου Μυκόνου» Υποέργο 1: Εργασίες αναβάθμισης όψεων κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνοβιτς, Δήμου Μυκόνου και Υποέργο 2: «Προμήθεια φωτιστικών για την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,

24 Μαΐου 2022Αριθμός Απόφασης: 107/2022

Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία Γεωπληροφοριακού συστήματος καταγραφής στοιχείων υποδομής και πλατφόρμας καταγραφής βλαβών οδικού δικτύου»

Κατηγορία ,