Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Δεκεμβρίου 2018Αριθμός Απόφασης: 151/2018

«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή- τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή για διάστημα έξι (6) μηνών»

Κατηγορία ,