Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 120/2015

«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου και του αναπληρωτή αυτού για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρου προς μίσθωση για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου»

Κατηγορία ,

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 12/2015

«Περί επιχορήγησης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) ποσού 123.304.76€ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίου αφαλάτωσης ύδατος»

Κατηγορία ,

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 118/2015

«Περί έγκρισης της με αριθ. 20/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. ’Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» αναφορικά με την τροποποίηση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Κατηγορία ,

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 118/2015

«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου (ένας δημοτικός σύμβουλος) ο οποίος θα συμμετάσχει ως Πρόεδρος στην συγκρότηση του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων»

Κατηγορία ,

18 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 117/2015

«Περί εκλογής δύο δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών αυτών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (άρθρο 45 του Ν.3979/2011)»

Κατηγορία ,