Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

27 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 133/2022

Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση υποφακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια μηχανήματος»

Κατηγορία ,

27 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 132/2022

Περί έγκρισης Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου για το έτος 2022»

Κατηγορία ,

10 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 130/2022

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου για το έτος 2022»

Κατηγορία ,