Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Φεβρουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 17/2015

«Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου, οι οποίοι θα συμμετέχουν α) στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών»

Κατηγορία ,

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 14/2015

«Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’αριθμ.168/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια της υπ’αριθμ.1/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν του υπ’αριθμ.5120/26.01.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Κατηγορία ,

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 12/2015

«Περί επιχορήγησης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ” (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) ποσού 123.304.76€ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίου αφαλάτωσης ύδατος»

Κατηγορία ,