Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

22 Ιανουαρίου 2016Αριθμός Απόφασης: 07/2016

«Περί έγκρισης του από 18.01.2016 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α)Επιτροπών Δήμου Μυκόνου για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών-αποτελεσμάτων καθώς και β) επιτροπών Δήμου Μυκόνου για την παρακολούθηση –παραλαβή εργασιών και υπηρεσιών (Π.Δ.28/80)»

Κατηγορία ,