Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 137/2022

Περί αποδοχής της ένταξης και χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ του έργου «Η λαογραφία της Μυκόνου από το χθες στο αύριο» στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 1591- 9/3/2021 Πρόσκληση 118 – Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589, έκδοση 3η, με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», του άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης», ΕΠ ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Κατηγορία ,

28 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 136/2022

Περί αποδοχής της ένταξης και χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Ααστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μυκόνου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Κατηγορία ,

28 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 135/2022

Περί αποδοχής ένταξης και όρων χρηματοδότησης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι- Μητροπολιτικών-Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»

Κατηγορία ,