Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

27 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 01/2015

«Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’αριθμ.118/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου σε συνέχεια του υπ’αριθμ.πρωτ.5120/26.01.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Κατηγορία ,

20 Οκτωβρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 163/2015

«Περί ορισμού του νομίμου εκπροσώπου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης – τένις)»

Κατηγορία ,

20 Οκτωβρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 162/2015

«Περί λήψης απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης και την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης – τένις)»

Κατηγορία ,