Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

13 Μαρτίου 2019Αριθμός Απόφασης: 19/2019

«Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, για το έτος 2019 με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος για το ίδιο χρονικό διάστημα»

Κατηγορία

13 Μαρτίου 2019Αριθμός Απόφασης: 18/2019

«Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία και λειτουργία ελαιοτριβείου στο Δήμο Μυκόνου»

Κατηγορία

13 Μαρτίου 2019Αριθμός Απόφασης: 17/2019

«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του αποτελέσματος για την «Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή για διάστημα έξι (6) μηνών»

Κατηγορία