Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 τ. Α/18) και του άρθρου 15 του Ν. 4623/19
 3. Την με αρ. 31/36567/10-05-19 εγκύκλιο  του  Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδικαίως εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2011
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11.του Ν.3979/2012 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/16-6-2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.
 6. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου, ενός Ειδικού Συμβούλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Α.Όσους πτυχιούχους τμημάτων, Νομικών Επιστημών ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου προκειμένου να τον επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με την υποβολή εισηγήσεων επί νομικών θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

​Β.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή:

 1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
 3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
 4. Για τους άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
 5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
 6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

 

Γ.Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Πτυχίο τμήματος Νομικών Επιστημών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 4. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου.

 

Δ.Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, o οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα  του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

 

Ε.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο µας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο Μυκόνου Ακτή Καμπάνη)  και μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας με την ένδειξη στο φάκελο «Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 169/08-01-2024 γνωστοποίηση του Δήμου Μυκόνου».

 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου  και να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων.

 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

 Χρήστος Βερώνης

 

Ε59ΞΩΚΚ-Η3Ω

 


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: , ,