Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

 Στο πλαίσιο Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για να εξασφαλιστεί η εγγύτητα της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής και παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

 Η ΕΠΠ είναι το εργαλείο με το οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους, σε οποιονδήποτε τομέα έχει αυτή την δυνατότητα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, τη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, τις μεταφορές ή το εμπόριο. Δικαίωμα υπογραφής – δήλωσης υποστήριξης της ΕΠΠ έχουν όλοι οι πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματα τους και την ενίσχυση ενός θεσμού που προάγει τη συμμετοχική δημοκρατία, περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmataota/eyropaiki-protovoylia-politon  

 Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε ψηφιακά αρχεία και υλικό επικοινωνίας για περισσότερη ενημέρωση στον επίσημο σχετικό ιστότοπο της ΕΕ:

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el     

 

Infographic1

 

Infographic2

 

Infographic5

 

Μύθοι και απαντήσεις

 

Συνοπτικό φυλλάδιο