ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:14/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ι’ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114).
 3. Τα υπ’ αριθ. πρωτ.21407/18-12-2023 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυκόνου
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 284 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114).
 5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/Β΄/04-08-2008).
 6. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Μυκόνου, με θητεία από 05-01-2024 μέχρι και τις 05-01-2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό των πιο κάτω τομέων και δράσεων:

Α)Στην κ.Δακτυλίδη Μαρία του Γεωργίου Εντεταλμένο Σύμβουλο Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

 • Την ευθύνη και το συντονισμό των ενεργειών ,σχετικά με την πιστοποίηση ,αδειοδότηση, συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών του δήμου. Υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων παιδικών χαρών.
 • Την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών δημιουργίας συντήρησης, διαμόρφωσης, φύτευσης ,καλλωπισμού, σε χώρους πρασίνου ,πάρκα , παιδικές χαρές, δενδροστοιχείες, παρτέρια κλπ.

Β) Στον κ.Θεοχάρη Βασίλειο του Αντωνίου Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού

 • Την παρακολούθηση και την ευθύνη της λειτουργίας του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου
 • Την εποπτεία της υπηρεσίας και του προσωπικού φύλαξης καθαριότητας και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων τη δήμου
 • Τη συνεργασία με το σύνολο των αθλητικών φορέων (σωματεία, ενώσεις, ομίλους κλπ ) του δήμου
 • Την εισήγηση για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών στο δήμο
 • Την ευθύνη και εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Γ) Στον κ.Κουσαθανά Μανώλη του Βλάση ,Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος

 • Την ευθύνη του τομέα Πολιτικής Προστασίας.
 • Να κατευθύνει, ως επικεφαλής του ΤΕΣΟΠΠ το έργο της Πολιτικής Προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όλου του κύκλου της διαχείρισης καταστροφών.
 • Την μέριμνα για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών και συστημάτων υποστήριξής του
 • Την επιμέλεια της σχεδίασης και υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών
 • Τη συνεργασία με τα αντίστοιχα Τοπικά και Περιφερειακά όργανα Πολιτικής Προστασίας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Την παρακολούθηση και υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής
 • Την ενεργοποίηση και υλοποίηση, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους περιφερειακούς και κρατικούς φορείς ,προγραμμάτων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας θαλάσσιων υδάτων.

Δ)Στην κ.Κοντιζά Ελένη του Νικολάου, Εντεταλμένη Σύμβουλο Τουρισμού και ανάδειξης της Πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Την ευθύνη για την εκπόνηση, την εισήγηση καθώς και την εποπτεία και τον συντονισμό προγραμμάτων εκδηλώσεων και δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη του Τουρισμού στον Δήμο Μυκόνου
 • Την εισήγηση για έργα και υποδομές προς εξυπηρέτηση του τουρισμού στο Δήμο Μυκόνου
 • Την τουριστική προβολή της Μυκόνου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού (πολιτιστικού, αθλητικού, γαστρονομικού, πεζοπορικού κ.α.)
 • Την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους.
 • Την ευθύνη της διαδικασίας για τη συγκρότηση, ενεργοποίηση και λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού και γραφείο Τουρισμού
 • Την μέριμνα για την ανάπλαση και ανάδειξη τοπικών μνημείων, αξιοθέατων, πλατειών και προϊόντων
 • Την προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη των σχέσεων με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού και την ανάπτυξη εγχώριων και διεθνών συνεργασιών σε θέματα, τουρισμού και πολιτιστικής παράδοσης
 • Την οργάνωση της συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις και εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης
 • Την εισήγηση και ευθύνη των έντυπων εκδόσεων και ψηφιακών εφαρμογών του Δήμου, που αφορούν την προώθηση του τουρισμού
 • Την ευθύνη για τη ψηφιοποίηση των αρχείων που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά
 • Την εποπτεία και ευθύνη για την οργάνωση των Τοπικών, Εθνικών και Θρησκευτικών εορτών καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων και του εορταστικού διάκοσμου των Χριστουγεννιάτικων εορτών

Ε)Στον κ. Δαμαλά Μιχάλη-Κωνσταντίνο του Μιχαήλ Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Υποδομών και Μικρών Έργων

 • Την υποβοήθηση του έργου του Αντιδημάρχου Δόμησης και Τεχνικών Έργων, στις εργασίες αποκατάστασης ζημιών στις τεχνικές υποδομές και στα κτίρια του δήμου
 • Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για την επισκευή και τη λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων που υπάγονται στον τομέα της αρμοδιότητας του
 • Τη συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Συγκοινωνιών για την αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό οδικό δίκτυο

Ζ)Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται, εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΒΕΡΩΝΗΣ