Περί τροποποίησης της με α.π. 7662/18-05-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ»» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων για δεκαοκτώ (18) μήνες»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,