Περί λήψης απόφασης για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για την «Προμήθεια ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, συλλεκτών δείγματος και των αντιδραστηρίων, ενός Βιντεολαρυγκοσκόπιου με λάμες και μιας φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη για την εξέταση SARS-CoV, για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: