«Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 03/2020 απόφασης Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» (ΑΔΑ:Ω5ΔΚΟΚΠ6-8ΜΔ) σχετικά με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ.»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: