«Περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών , έτους 2015( ενδ. προϋπολογισμού236.775,00 € & ολογράφως : Διακόσιες Τριάντα Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,