Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου για έξι μήνες» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το αρ.32 του Ν.4412/2016)

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: