Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση για την «Προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (αρ.32 του Ν. 4412/2016)

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: