Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αμοιβές κτηνιάτρου για την σήμανση, ηλεκτρον. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: