Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,