Περί αποδοχής της ένταξης και χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ του έργου “Η λαογραφία της Μυκόνου από το χθες στο αύριο” στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 1591- 9/3/2021 Πρόσκληση 118 – Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589, έκδοση 3η, με τίτλο “Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος”, του άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης”, ΕΠ ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: ,