Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020» για χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 31/10/2019 και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Αρχείο Απόφασης
Categorised in: