Έγκριση της υπ. αρ. 6/2024 μελέτης με αρ. πρωτ. 1471/8-4-2024 και διαδικασίας ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών χρήσεως 2021, Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

Έγκριση της υπ. αρ. 6/2024 μελέτης
με αρ. πρωτ. 1471/8-4-2024 και διαδικασίας
ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Ορκωτών
Ελεγκτών χρήσεως 2021, Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου»
σύμφωνα με τα υπ. αρ. πρωτ. 9787/3-4-2024 και
31102/20-11-2023 έγγραφα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου

20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΡΚΩΤΟΙ 2021 ΑΔΑ


Download File 1
Κατηγορίες: ,