Διακήρυξη για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

1. Συνολικός προϋπολογισμός μελέτης

2. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

2. Μελέτη πίνακα κουφωμάτων

3. Tεχνική συγγραφή υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)

3. Μελέτη κατασκευαστικών λεπτομερειών κουφωμάτων

4. Τιμολόγιο μελέτης

4. Μελέτη μόνωσης δώματος

5. Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών και η/μ εργασιών

6. Η/μ μελέτη – κάθετο διάγραμμα

6.1 Ανάλυση τιμών

8. Η/μ μελέτη – κάτοψη

9. Σχέδιο ασφάλειας & υγείας (Σ.Α.Υ.)

10. Η/μ μελέτη – οριζόντιο διάγραμμα

10. Φάκελος ασφάλειας & υγείας (Φ.Α.Υ.)

11. Αναλυτική προμέτρηση εργασιών

12. Απαλλαγή υποχρέωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης

13. Έγκριση υπηρεσίας νεοτέρων μνημείων

14. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

Έγκριση διακήρυξης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Συνοπτική τεχνική περιγραφή έργου


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6

Download File 7

Download File 8

Download File 9

Download File 10

Download File 11

Download File 12

Download File 13

Download File 14

Download File 15

Download File 16

Download File 17

Download File 18

Download File 19

Download File 20

Download File 21

Download File 22

Download File 23

Download File 24
Κατηγορίες: ,