Διακήρυξη για την αποκομιδή απορριμμάτων και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Προκήρυξη σύμβασης


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: , ,