Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Διακήρυξη

Μελέτη

Προκήρυξη σύμβασης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: ,