Διακήρυξη διαγωνισμού για συντηρήσεις & αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου

● Διακήρυξη

● Έντυπο οικονομικής προσφοράς

● Τσιμεντόδρομοι με κλίση

● Βοηθητικός πίνακας προμετρήσεων

● Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

● Έντυπο οικονομικής προσφορας

● Ετεπ πίνακας

● Προκήρυξη

● Προϋπολογισμός

● Συγγραφή υποχρεώσεων – Προδιαγραφές

● Τευδ – δρόμοι

● Τεχνική περιγραφή υπηρεσίας

● Τιμολόγιο μελέτης


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6

Download File 7

Download File 8

Download File 9

Download File 10

Download File 11

Download File 12

Download File 13
Κατηγορίες: ,