Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 cm3»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: