«Εξέταση επί της επιστολής- υπόμνηνα της εταιρείας «JCB SECURITY AND FACILITY S.A.» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας ¨Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων, αρ. 21 παρ.11 του Ν. 3731/2008¨»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,