Απόφαση Παράτασης-Διατήρησης απόσπασης Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου Μυκόνου.

 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Παράτασης-Διατήρησης απόσπασης Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου Μυκόνου 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Το άρθρο 163 Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4483/17 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4623/19, σύμφωνα με την οποία: «Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οροθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.»παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 περί ρύθμισης θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών.
  3. Την υπ’ αριθ. 2273/19.10.2022 Απόφαση του Δήμου Αλμωπίας, σχετικά με την σύμφωνη γνώμη τους για την υλοποίηση της απόσπασης της Τουλουμτζή Παναγιώτας του Γεωργίου.
  4. Την υπ΄ αριθ. 444/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυκόνου περί αποδοχής αιτήματος απόσπασης της μόνιμης υπαλλήλου, ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σε θέση ειδικής συνεργάτιδας Δημάρχου Μυκόνου.
  5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 87311/19.12.2022 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί απόσπασης της μόνιμης υπαλλήλου ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου Μυκόνου.
  6. Την βεβαίωση αριθμ. 57/04.01.2024 της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμού του έτους 2024 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στα επόμενα έτη.

          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την παράταση-διατήρηση απόσπασης της ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων, από 01.01.2024 και έως την λήξη της θητείας του Δημάρχου ήτοι την 31.12.2028, για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, τη σωστή εκτέλεση και εφαρμογή των συμβάσεων, μελετών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει ο Δήμος Μυκόνου με εξωτερικούς οικονομικούς φορείς και αφορούν τους τομείς οικονομικής Διοίκησης, Οργάνωσης και Ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει τον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου έτους 2024, με προβλεπόμενες πιστώσεις στους ΚΑΕ Δαπανών ΚΑ:00-6031.0000 και 00-6053. Σχετικές πιστώσεις θα προβλέπονται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Μυκόνου και των επομένων ετών.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

                                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΒΕΡΩΝΗΣ

 

Ρ5ΒΨΩΚΚ-ΜΟΛ

 


Download File 1
Κατηγορίες: , ,