Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Μύκονος, 5 Ιανουαρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμ.11/2024
Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23.
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι».
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Μυκόνου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 10.704 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 7 Αντιδήμαρχοι, 5 με αντιμισθία και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.1532/Β’/4-8-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 10. Το υπ’αριθμ.21407/18-12-2023 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.

 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυκόνου,  με θητεία από 5/1/2024 μέχρι και τις 5/1/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει  αρμοδιότητες ως εξής:

1.Τον κ. Αθανάσιο Αγορογιάννη του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, την προαγωγή και προώθηση της πολιτιστικής παιδείας και των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.
 • Την ευθύνη της υλοποίησης προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που αφορούν την ανάδειξη και την προβολή της Δήλου ως στοιχείου της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
 • Την εποπτεία των Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων του Δήμου με αρμοδιότητα στα θέματα πολιτισμού, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μυκόνου όπως ισχύει .
 • Την ευθύνη και εποπτεία της διαχείρισης και εύρυθμης λειτουργίας του «Γρυπάρειου» Πολιτιστικού Κέντρου, του κινηματογράφου «Μαντώ», του θεάτρου της «Λάκκας», του κτηριακού συγκροτήματος «Ζερβουδάκη-Ιγγλέση», της Δημοτικής Πινακοθήκης καθώς και κάθε άλλης πολιτιστικής υποδομής που θα δημιουργηθεί στο μέλλον. Τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των πιο πάνω πολιτιστικών χώρων.
 • Την εποπτεία και επιμέλεια της λειτουργίας της Μουσικής Σχολής, των Χορωδιών και της Φιλαρμονικής του Δήμου.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργίας (εικαστικά εργαστήρια, σχολή χορού,  Θεατρικές ομάδες), καθώς και της μουσικής βιβλιοθήκης.
 • Την εποπτεία και τη συνεργασία με τα στελέχη που υπηρετούν στις Πολιτιστικές Δομές του δήμου.
 • Την εποπτεία των εκδόσεων, των σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά της Μυκόνου.
  Την ευθύνη της συνεργασίας με φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους εντός και εκτός Μυκόνου.

 

 1. Την κ. Χανιώτη Μαρσούλα του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας -Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών μονάδων του δήμου, όπως :
 • την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων,
 • τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση τους,
 • την καθαριότητά τους,
 • την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας,
 • την εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής,
 • την εφαρμογή προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως:
 • Ειδικό Σχολείο, Σχολείο 2ης ευκαιρίας, κοινωνικό φροντιστήριο κλπ.
  Τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έως την κατάργησή της στις 30/ 06/2024 και στη συνέχεια της επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 30 του ν. 5056 /2023 η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Την προώθηση από κοινού με την εκπαιδευτική κοινότητα πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων και δράσεων.
 • Την προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Την εισήγηση για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειες ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και την Εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας  των Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (βρεφονηπιακοί,  παιδικοί σταθμοί κλπ).
  Την εποπτεία και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι δομές προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς και για τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό.
 • Την ευθύνη της εισήγησης για την ίδρυση ,στέγαση και λειτουργία νέων δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και των Γραφείων που υπάγονται σε αυτό ,σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου όπως ισχύει.
 • Την εποπτεία και  ευθύνη της υλοποίησης της Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου ,την αξιοποίηση προγραμμάτων και την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης και προώθησης της κοινωνικής συνοχής.
  Την παρακολούθηση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι «.
 • Την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου.
 • Την ευθύνη για τη δημιουργία και την παρακολούθηση της λειτουργίας κοινωνικών δομών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, των εφήβων, των ατόμων με αναπηρία, της Τρίτης ηλικίας καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Την εποπτεία ,τον έλεγχο και την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού στις μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας ιδιωτικού δικαίου( ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
 • Την μέριμνα για την αναζήτηση και εξασφάλιση κατοικιών για την στέγαση δικαιούχων του αρθρ.32 του ν.4483/2017.

 

 1. Τον κ. Σταυρακόπουλο Πέτρο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο  Οικονομικών και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την γενική εποπτεία, έλεγχο, συντονισμό και ευθύνη της λειτουργίας και των δράσεων του συνόλου των Οργανικών Μονάδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών(Τμήματα και Γραφεία), όπως περιγράφονται  στον ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου, όπως ισχύει.

Αναλυτικότερα:

 • Τον συντονισμό και εποπτεία της κατάρτισης του σχεδίου του Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου ,την παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης του από τα αρμόδια όργανα του Φορέα, καθώς και τη διαδικασία αναμόρφωσης του.
 • Την κατάρτιση ,αναμόρφωση, συγκέντρωση και παροχή Οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών και υποβολή τριμηνιαίων Εκθέσεων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του Απολογισμού του Δήμου. Τη σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων- ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές υποχρεώσεις, μητρώο παγίων, διπλογραφικό σύστημα κλπ.
 • Τη διαχείριση των πάσης φύσεως Εσόδων και Εξόδων του Δήμου και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο για την έγκαιρη σύνταξη των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων , εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων και την εκκαθάριση τους από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Την εποπτεία  για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των εσόδων του δήμου.
 • Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς
 • Την εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Πλατφόρμας δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ της ΚΕΔΕ.
 • Την εποπτεία της διαχείρισης υλικού και  Αποθήκης.
 • Την εποπτεία της διαδικασίας σύνταξης και ολοκλήρωσης του Δημοτικού Περιουσιολογίου
 • Τη διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας( μισθώσεις ακινήτων ,εισπράξεις μισθωμάτων, συμφωνητικά κλπ)
 • Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.
 • Την οικονομική διαχείριση των Σφαγείων.
 • Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων.
 • Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του ,καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς δημόσιους η ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση του Πρωτογενούς-Τεκμηριωμένου Αιτήματος και της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ,καθώς και τις ανακλήσεις αυτών, εξαιρουμένων όσων από το νομό υπογράφονται από τον Δήμαρχο.
 • Την ταμειακή διαχείριση (πληρωμές, εισπράξεις, συναλλαγές με τράπεζες επιταγές, διαθέσιμα ταμειακές ανάγκες κλπ)
 • Την μισθοδοσία -ασφάλιση (τακτική , έκτακτη ,αναδρομικές αποζημιώσεις ,υπερωρίες, ασφαλιστικές εισφορές, αποδόσεις φορολογίας μισθωτών υπηρεσιών, παροχή παντός είδους βεβαιώσεων).
 • Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων εκτάσεων.
 • Συμβόλαια αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις (προτιμησιακό δικαίωμα).
 • Την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού  προς κάθε τρίτο δικαιούχο με διαγωνιστική ή μη διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4). Τον κ. Σαχά Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη γενική ευθύνη ,εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη του Γραφείου Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Εργατοτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Την επιμέλεια της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας και την εισήγηση των αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτού.
 • Την εποπτεία της διαδικασίας αποκομιδής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων στο χώρο της τελικής διάθεσης, σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου, με όποιο σύστημα και αν διεξάγεται (από ιδιωτική εταιρία ή με ίδια μέσα).
 • Την εποπτεία  του καθαρισμού του οδικού δικτύου, των κοινόχρηστων χώρων, της οδοσάρωσης, της πλύσης των πεζοδρομίων, δρόμων  και πλατειών, κυρίως εντός του οικισμού της Χώρας Μυκόνου και στον κεντρικό πυρήνα του οικισμού της Άνω Μεράς.
 • Την επιμέλεια και εποπτεία καθαρισμού και αποκατάστασης των κοινόχρηστων χώρων πριν και μετά την πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
 • Την ευθύνη αποκομιδής των απορριμμάτων από την Δήλο και την Ρήνεια.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών τουαλετών.
 • Την ευθύνη της παρακολούθησης της λειτουργίας  του ΧΥΤΑ.
 • Την παρακολούθηση εκ μέρους του δήμου, του προγραμματισμού των έργων και των δράσεων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου,  που αφορούν στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο νησί της Μυκόνου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Φορέα.
 • Τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τη φροντίδα για τη συντήρηση, τις επισκευές και  τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού καθαριότητας.
 • Την επιμέλεια όλων των βασικών προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την άρτια λειτουργία του στόλου (καύσιμα ,λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ).
 • Την υπογραφή των ειδοποιήσεων για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων εντός των ορίων του Δήμου  οχημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Την προώθηση της ανακύκλωσης στο δήμο ,με στόχο την ετήσια αύξηση ανακυκλώσιμων υλικών (θέσπιση δεικτών, παρακολούθηση υλοποίησης στόχων).
 • Τη συνεργασία με σχετικούς φορείς και όλα τα Αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών και ενίσχυση της κουλτούρας ανακύκλωσης.

 

5). Τον κ. Κουτσούκο Δημήτριο του Μανούσου, Αντιδήμαρχο  Καθημερινότητας, Αδειοδοτήσεων, Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Το συντονισμό των εργασιών και τη λειτουργία της Επιτροπής Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου.
 • Την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων που σχετίζονται με την αισθητική και τη προστασία του νησιού και ιδίως με την προστασία του παραδοσιακού οικισμού της Μυκόνου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
 • Την εισήγηση και την εποπτεία της εφαρμογής μέτρων προστασίας των κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων  των παραλιών, από αυθαίρετες παρεμβάσεις και παράνομες χρήσεις.
 • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα για τη λήψη μέτρων σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που παραβιάζουν τους κανόνες υγιεινής και αισθητικής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων για την αναβάθμιση και αποκατάσταση περιοχών που έχουν υποστεί αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
 • Την ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση προγραμμάτων προαγωγής της οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος .
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και οποιαδήποτε άλλης επιχείρησης ,εκμετάλλευσης, οργανισμού η φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών ,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών.
 • Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση  πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, αυστηρά στα πλαίσια των ισχυουσών ειδικών περιοριστικών διατάξεων, για τη Μύκονο.
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001).
 • Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού ,της συμμετοχικότητας , της κοινωνικής ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης.
 • Την συνεργασία και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων , ομάδων ενεργών πολιτών, ΜΚΟ και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται για την υποβοήθηση του έργου του δήμου στους αντίστοιχους τομείς .
 • Την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών.
 • Την προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου .
 • Την οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας Γραφείου Εθελοντισμού και Σώματος Εθελοντών .

 

6). Τον κ. Νάζο Απόστολο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη γενική εποπτεία, έλεγχο, επίβλεψη και ευθύνη των Οργανικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/Β/04-08-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
 • Ειδικότερα για το Τμήμα Δόμησης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:
  Της εποπτείας και του ελέγχου λειτουργίας του Γραφείου Έκδοσης  Αδειών και του Γραφείου Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.  του Δήμου Μυκόνου,  και της υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων για την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας και της παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας της.
 • Της εποπτείας , ευθύνης παρακολούθησης και διατύπωσης προτάσεων κατά την εκπόνηση και θεσμοθέτηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Μυκόνου ,ρυμοτομικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών κλπ.
 • Της υποβολής εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδοτήσεις του Οργάνου σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών, ειδικών χωροταξικών σχεδίων κλπ.
 • Του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών στον τομέα  της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής και κλιματικής ουδετερότητας.
 • Την ευθύνη σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος και των αναμορφώσεων αυτού, στα πλαίσια του ετήσιου Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου ,σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σε επίπεδο μελετών και έργων , ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ,τις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής.
 • Την παρακολούθηση προγραμμάτων, οργάνωσης, στρατηγικής και μελετών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα , έργων και μελετών.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος «Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά»

 

7) Τον κ. Κουσαθανά Γεώργιο (Μάγκα) του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Συγκοινωνιών -Δημοτικού φωτισμού – Ασφάλειας δημοτικών κτιρίων & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και μεταβιβάζει:

 • Την ευθύνη της χάραξης και εφαρμογής της πολιτικής του δήμου σε θέματα οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.
 • Την ευθύνη για την ανάθεση, εκπόνηση ,έγκριση και εφαρμογή κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων, δημιουργίας και λειτουργίας δημοτικών χώρων στάθμευσης, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων ,σημάνσεων και γενικότερα λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.
 • Την  ευθύνη της εισήγησης και λήψης μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου.
 • Την υλοποίηση μέτρων και δράσεων που προτείνονται στο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μυκόνου.
 • Την εισήγηση μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ . Εφαρμογή  μέτρων που προτείνονται από το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας(ΣΑΠ) του Δήμου Μυκόνου.
 • Την εξέταση για την δυνατότητα  εφαρμογής  Σχεδίου Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου.
 • Την ευθύνη της λήψης μέτρων για τη φύλαξη και ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων, καθώς και τη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών σε σημεία που έχουν οριστεί με κανονιστικές αποφάσεις.
 • Την ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών χώρων, οδών δημοτικών κτιρίων, πλατειών,  κοινόχρηστων χώρων κλπ.
 • Την ευθύνη της προμήθειας, τοποθέτησης και αντικατάστασης λαμπτήρων.
 • Την εποπτεία των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού.
 • Την ευθύνη της συνεργασίας του Δήμου με τη ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την επέκταση του προγράμματος υπογειοποίησης των δικτύων.
 • Την ευθύνη για τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και φύλαξη της Αποθήκης του δήμου.
 • Την επιμέλεια και εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων.
 • Τη συλλογή και φροντίδα αδέσποτων ,υιοθεσίες , ηλεκτρονική σήμανση, παρακολούθηση συνθηκών διαβίωσης παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας ,επιβολή προστίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Το συντονισμό των ενεργειών για την ίδρυση ,κατασκευή και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Τη σύσταση επιτροπών για τον έλεγχο των αυθαιρεσιών των  ανεπιτήρητων και αδέσποτων παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας .

Α) Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι αντιδήμαρχοι θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας του τομέα που τους έχει ανατεθεί.

 • Την αρμοδιότητα και ευθύνη της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, πιστοποιητικών που χορηγούνται βάσει τηρουμένων στοιχείων κλπ, που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου. Ειδικότερα:
 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες των Υπηρεσιών που εποπτεύουν
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών, εκτέλεσης έργων, προγραμμάτων, προμηθειών και εργασιών των Υπηρεσιών και τομέων που είναι αρμόδιοι.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) των Υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Εξαιρούνται από την προηγούμενη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η αρμοδιότητα υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρ. 100 του ν. 3852 /2010 όπως ισχύει, καθώς και οι συμβάσεις των Απευθείας Αναθέσεων, το Πρωτογενές – Τεκμηριωμένο  Αίτημα και η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(Α.Α.Υ) αυτών ,καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ασκείται αποκλειστικά από το Δήμαρχο, ή έχει ανατεθεί από το νόμο ή με Απόφαση Δημάρχου σε υπηρεσιακό παράγοντα.  ( Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Προϊστάμενο Υπηρεσίας).
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκεί και ο Δήμαρχος

Β)Επιπροσθέτως οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι:

 • θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό , στους τομείς της αρμοδιότητας τους,
 • θα μελετούν  και θα εισηγούνται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους,
 • θα εκπροσωπούν το δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή για θέματα του τομέα της αρμοδιότητας τους,
 • θα έχουν την ευθύνη επί θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται
 • με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν,
 • θα παραλαμβάνουν δικόγραφα και λοιπά δικαστικά και διοικητικά έγγραφα για λογαριασμό του δήμου,
 • θα θεωρούν αντίγραφα  και φωτοαντίγραφα εγγράφων,
 • θα θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.

 

Γ) Εκ των ανωτέρω ορισθέντων Αντιδημάρχων οι κ.κ Αθανάσιος Αγορογιάννης, Μαρσούλα Χανιώτη, Πέτρος Σταυρακόπουλος, Δημήτριος Κουτσούκος και Απόστολος Νάζος είναι έμμισθοι και θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

Οι δε κ.κ Γιώργος Κουσαθανάς και Κωσταντίνος Σαχάς, είναι άμισθοι.
Δ) α.  Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Αγορογιάννη  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.Μαρσούλα Χανιώτη.

β. Τις αρμοδιότητές της    Αντιδημάρχου κ.Μαρσούλας Χανιώτη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Αγορογιάννης.

γ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ.Πέτρου Σταυρακόπουλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.Μαρσούλα Χανιώτη.

δ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου  Σαχά σε περίπτωση απουσίας ή

κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουσαθανάς.

ε. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ.Γεωργίου Κουσαθανά , σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης  Κουτσούκος.

στ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ.Δημητρίου  Κουτσούκου σε περίπτωση

απουσίας ή κωλύματος ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος  Κουσαθανάς.

ζ. Τις αρμοδιότητές του  Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Νάζου σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σαχάς.

 

Ε) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται, κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους : Αθανάσιο Αγορογιάννη, Μαρσούλα Χανιώτη και Πέτρο Σταυρακόπουλο.

ΣΤ) Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζ) Η παρούσα  να αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Download File 1
Κατηγορίες: , ,