Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για Πρόσληψη Προσωπικού

Ανακοίνωση προς υποψηφίους

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για προσλήψεις με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 3- 2020 αναφορικά με την κάλυψη αναγκών του δήμου Μυκόνου

Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ

 


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6

Download File 7
Κατηγορίες: ,